โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชนายางกลัก

ทำนอง    มงคล  ชะเอม

คำร้อง     สงบ  ลุนทา

พวกเรานายางกลักพิทยาคม

เกียรติระบือลือทั่วปฐพี

ลูก น.พ. ล้วนทะนงองอาจกล้า

ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรมประจำใจ

น้ำเงิน ขาว เด่น

หินห้าก้อนบ้านที่สองของลูกหลาน

ลูก น.พ. รักกันมั่นทุกถิ่นที่

เทิดพระคุณผู้ประสิทธิ์วิทยา

ถิ่นอุดมด้วยปัญญาสามัคคี

ศักดิ์และศรีงามเด่นตระการไกล

เรืองวิชา รู้หน้าที่ มีวินัย

พลานามัยการกีฬาเราท้าทุกด้าน

เป็นสง่า สูงเยี่ยม เทียมสถาน

ร่วมสร้างสรรค์ถิ่นชงโคให้วัฒนา

จวบชีวีจะมลายไปจากหล้า

เราจะกลับมาพัฒนาสถาบัน