โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ / เป้าหมาย

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
  2. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตหลักปรัชญ าของเศรษฐกิจพอเพียงมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามแนว ทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา
  4. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  5. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สู่ครูมืออาชีพ 
  6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นการนำ ICT มาช่วยในการจัดการเรียนรู้