โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ก่อนปี พ.ศ. 2533 ตำบลนายางกลักและตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นตำบลที่มีประชากรหนาแน่นประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร และรับจ้างทั่วไป มีฐานะยากจน นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาไม่มีโอกาสศึกษาต่อ อัตราการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาของทั้ง 2 ตำบล ต่่ำสุดของจังหวัดชัยภูมิ (ข้อมูล ปี พ.ศ. 2533) ผู้ปกครองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีซึ่งเป็นส่วนน้อยได้ส่งบุตรหลานไปศึกษาต่อในต่างพื้นที่ เช่น อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิตในตัวจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งการเดินทาง ค่อนข้างลำบาก เนื่องจากไม่มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ประชาชน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา จึงร่วมมือร่วมใจกันร้องขอต่อ ผู้มีส่วนรับผิดชอบให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ของ 2 ตำบล เพื่อให้ลูกหลานได้มีโอกาส ทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ทางราชการจึงมอบหมายให้นายเผ่า วัชรเมฆลา ศึกษาธิการอำเภอเทพสถิต สมัยนั้น เป็นผู้ประสานงานกับ นายสิงห์ทอง แป้นรินทร์ กำนันตำบลนายางกลัก ในการจัดหาพื้นที่ จัดตั้งโรงเรียนโดยได้รับการสนับสนุน ผลักดันจาก นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวร สมาชิกสภาจังหวัด ชัยภูมิ ติดตามประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนสามารถจัดตั้ง โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่จนประสบผลสำเร็จ โดยได้รับการบริจาคที่ดิน รวม 64 ไร่ จากประชาชนในพื้นที่ คือ 1. นายสังข์ ประภาษา 2. นายคำ โพธิ์ชัย 3. นายโข่ ยืนจัตุรัส 4. นายประทีป ตุ้มสูงเนิน 5. นายบุญมา เรืองศรีใส

 • โดยเริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 มีนักเรียน จำนวน 80 คน เนื่องจากยังไม่มีอาคารเรียน จึงได้รับความอนุเคราะห์ตึกแถวไม้ 2 ชั้น ในตลาด นายางกลัก จากนายประมวล บุญวิจิตร เป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีนายสมศักดิ์ ศรีบานเย็น มาช่วยราชการเป็นครูประจำการคนแรกของโรงเรียน
 • วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศจัดตั้งโรงเรียนนายางกลัก พิทยาคมและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายไสว ตอพล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเทพสถิตวิทยา รักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนนายางกลักพิทยาคมอีกต ำแหน่งหนึ่ง และได้มอบหมายให้ นายปัญญา หาญอาสา ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มาเป็นผู้ดูแลประสานงาน
 • วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายบัณฑิต ปานวิเศษ อาจารย์ 2 โรงเรียนกวางโจนศึกษา มาเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ตำแหน่ง ครูใหญ่ ปีการศึกษา 2534 ได้ย้ายที่เรียนจากอาคารเรียนชั่วคราวในตลาดนายางกลัก มาเรียนที่ อาคารเรียนชั่วคราว บนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1051 หมู่ 1 ตำบลนายางกลัก ถนนซับใหญ่ – เทพสถิต
 • วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางสาวแสงดาว คงนาวัง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสารวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ จากนั้นได้รับการประเมินเป็น ครูใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนในเวลาต่อมา
 • วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเศรษฐา ศรีสุธรรมศักดิ์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหันวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2543 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้นายสงบ ลุนทา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายวิสุทธิ์ แขรัมย์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนปอพานพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2548 โรงเรียนได้รับการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝันจากสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 • วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้แต่งตั้งให้ นายสุวัฒน์ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 27 มกราคม 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งตั้งให้ นายอมร ชัยวิเชียร ผู้อำนวยการโรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
 • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แต่งตั้งให้ นายประวิทย์ พลอยดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน