โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม


รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ

พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

กฎกระทรวง
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อบังคับครุสภา

กฎกระทรวงอื่นๆ

กฎ ก.ค.ศ.
ระเบียบ ก.ค.ศ.