โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  [dflip id=”848″ type=”thumb” ][/dflip]
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  [dflip id=”854″ type=”thumb” ][/dflip]  [dflip id=”864″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”869″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”872″ type=”thumb” ][/dflip]
 3. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  [dflip id=”879″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”882″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”885″ type=”thumb” ][/dflip]
 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [dflip id=”890″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”892″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”894″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”896″ type=”thumb” ][/dflip]
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  [dflip id=”899″ type=”thumb” ][/dflip]
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
  [dflip id=”901″ type=”thumb” ][/dflip]
 7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  [dflip id=”904″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”906″ type=”thumb” ][/dflip]
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  [dflip id=”909″ type=”thumb” ][/dflip]
 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  [dflip id=”911″ type=”thumb” ][/dflip]
 10. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  [dflip id=”914″ type=”thumb” ][/dflip]
 11. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
  [dflip id=”916″ type=”thumb” ][/dflip]
 12. พระราชบัญญัติลูกเสือ
  [dflip id=”918″ type=”thumb” ][/dflip]
 13. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  [dflip id=”920″ type=”thumb” ][/dflip]
 14. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
  [dflip id=”922″ type=”thumb” ][/dflip]
 15. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  [dflip id=”925″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”927″ type=”thumb” ][/dflip] [dflip id=”929″ type=”thumb” ][/dflip]