โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

นโยบาย No Gift Policy

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร คณะครู และบุคคลากรโรงเรียนนายางกลัก

เอกสารแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 3 ภาษา

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy