โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ทำเนียบบุคลากร

บุคลากรโรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ผู้บริหาร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ฝ่ายสนันสนุนการศึกษา