โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

ทดสอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พระราชบัญญัติลูกเสือ

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี

พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา

กฎกระทรวง

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550


– ปรับปรุงแก้ไขการกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา และกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพิ่มเติม พ.ศ. 2550


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พ.ศ. 2553


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2561


– การแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2566