โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของโรงเรียนนายางกลักพิทยาคมประกอบด้วย

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  – รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
  – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
  – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  – พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 3. พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  – พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
  – พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
  – พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
  – พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
 5. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  – พ.ร.บ.พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
 6. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
  – พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 7. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
  – พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  – กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  – พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 9. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
  – พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 10. พระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
  – พ.ร.บ.พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
 11. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
  – พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
 12. พระราชบัญญัติลูกเสือ
  – พ.ร.บ.ลูกเสือ พ.ศ.2551
 13. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
  – พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
 14. พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน
  – พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
 15. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  – พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
  – พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539
  – พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
  – ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2550
  – ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551
  – หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบอำนาจ ตามระเบียบเบิกเงินจากคลังฯ
 16. พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  – พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
  – พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานาะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
 17. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
  – พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561
  – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562
 18. พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
  – พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
  – พ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 19. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
  – พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
  – ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
 20. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
  – พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539
 21. พระราชบัญญัติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ. 2561
  – พ.ร.บ.การบริหารการแก้ไขบำกัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด พ.ศ.2561
 22. พระราชบัญญัติว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
  – พ.ร.บ. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564